KHỞI NGHIỆP Y KHOA TRONG KỶ NGUYÊN 4.0 - Phùng Thắm

Các mục tổng hợp về Khởi Nghiệp Y Khoa trong Kỷ Nguyên 4.0
Người tổng hợp: Bs Phùng Thị Hồng Thắm - Vietnam Carenet

1.                  TỔNG QUAN VỀ KỶ NGUYÊN 4.0
2.                  TỔNG QUAN Y TẾ THẾ GIỚI 4.0
3.                  TỔNG QUAN Y TẾ VIỆT NAM
4.          LẬP KẾ HOẠCH
5.                  QUẢN TRỊ KHỞI NGHIỆP
6.                  KHỞI NGHIỆP Y KHOA
7.                  MÔ HÌNH VÀ CHIẾN LƯỢC
8.                  LẬP VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN
9.                  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP  LUẬT_______________________

LIÊN KẾT CỘNG ĐỒNG

VIETNAM CARENET
THIẾT LẬP VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN TÀI NGUYÊN CỦA CÁ NHÂN/DOANH NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN 4.0